Kwoty wartości zamówień publicznych określone na podstawie art. 11 ust. 8 pzp

W wielu miejscach ustawy prawo zamówień publicznych możemy spotkać się z odwołaniem do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Zamieszczona w tym przepisie delegacja ustawowa uprawnia Prezesa Rady Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Rozpoznanie tych kwot ma również duże znaczenie dla wykonawcy w postępowaniu odwoławczym w kontekście ustalenia właściwego  terminu na wniesienie odwołania, wysokość wpisu od odwołania czy też przesłanek odwoławczych.

Aktualne rozporządzenie w tym zakresie weszło w życie 1 stycznia 2012 roku i określa następujące progi wartości zamówień:

  • 130.000 euro – dla dostaw lub usług,
  •  5.000.000 euro – dla robót budowlanych,

dla zamówień udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

  • 200.000 euro – dla dostaw lub usług,
  • 5.000.000 euro – dla robót budowlanych,

dla zamówień udzielanych przez zamawiających innych niż określeni powyżej z wyjątkiem zamówień sektorowych oraz zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

  • 400.000 euro – dla dostaw lub usług,
  • 5.000.000 euro – dla robót budowlanych,

dla zamówień  sektorowych oraz zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Wartości zamówień publicznych wskazane w wyżej wymienionym rozporządzeniu należy przeliczać na walutę polską zgodnie z kursem 4,0196 określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>