Licytacja elektroniczna i aukcja elektroniczna

W ustawie prawo zamówień publicznych możemy spotkać się z dwoma bardzo podobnymi pojęciami, które w rzeczywistości odnoszą się do całkowicie innych trybów udzielenia zamówień publicznych – są to aukcja elektroniczna i licytacja elektroniczna.

Licytacja elektroniczna

Ustawa prawo zamówień publicznych wprowadza siedem różnych trybów udzielania zamówień publicznych, a jednym z nich jest właśnie licytacja elektroniczna. Udzielenie zamówienia w tym trybie jest możliwe tylko jeżeli jego wartość jest niższa niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Licytacja elektroniczna odbywa się za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej umożliwiającego Wykonawcom składanie kolejnych ofert (postąpień) podlegających automatycznej klasyfikacji. Szczegółowe warunki licytacji, w tym informacja o liczbie etapów, terminach otwarcia i zamknięcia licytacji Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający dopuszcza do udziału w licytacji wykonawców na ich wniosek, jeżeli spełniają oni warunki udziału w postępowaniu. Licytacja może być jednoetapowa lub wieloetapowa w zależności od decyzji Zamawiającego. Wykonawcy składają oferty w postaci elektronicznej, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.

Zamawiający zamyka licytację elektroniczną:

  • w terminie określonym w ogłoszeniu,
  • jeżeli w ustalonym w ogłoszeniu okresie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia lub
  • po zakończeniu ostatniego, ustalonego w ogłoszeniu etapu.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

Aukcja elektroniczna

W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem  Zamawiający przeprowadza aukcję elektroniczną w celu wyboru najkorzystniejszej oferty jeżeli przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu oraz jeżeli złożono co najmniej trzy oferty niepodlegające odrzuceniu. Aukcji elektronicznej nie stosuje się w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej.

Zamawiający zaprasza do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Sposób oceny ofert w toku aukcji obejmuje przeliczenie postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji elektronicznej. W toku aukcji, podobnie jak przy licytacji elektronicznej, wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej przy bezpośrednim połączeniu z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.

Przepisy odnośnie zamknięcia licytacji elektronicznej stosuje się odpowiednio do aukcji elektronicznej, a zatem Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną:

  • w terminie określonym w ogłoszeniu,
  • jeżeli w ustalonym w ogłoszeniu okresie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>