Archiwa tagu: prawo zamówień publicznych

Licytacja elektroniczna i aukcja elektroniczna

W ustawie prawo zamówień publicznych możemy spotkać się z dwoma bardzo podobnymi pojęciami, które w rzeczywistości odnoszą się do całkowicie innych trybów udzielenia zamówień publicznych – są to aukcja elektroniczna i licytacja elektroniczna.

Licytacja elektroniczna

Ustawa prawo zamówień publicznych wprowadza siedem różnych trybów udzielania zamówień publicznych, a jednym z nich jest właśnie licytacja elektroniczna. Udzielenie zamówienia w tym trybie jest możliwe tylko jeżeli jego wartość jest niższa niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Licytacja elektroniczna odbywa się za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej umożliwiającego Wykonawcom składanie kolejnych ofert (postąpień) podlegających automatycznej klasyfikacji. Szczegółowe warunki licytacji, w tym informacja o liczbie etapów, terminach otwarcia i zamknięcia licytacji Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający dopuszcza do udziału w licytacji wykonawców na ich wniosek, jeżeli spełniają oni warunki udziału w postępowaniu. Licytacja może być jednoetapowa lub wieloetapowa w zależności od decyzji Zamawiającego. Wykonawcy składają oferty w postaci elektronicznej, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.

Zamawiający zamyka licytację elektroniczną:

 • w terminie określonym w ogłoszeniu,
 • jeżeli w ustalonym w ogłoszeniu okresie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia lub
 • po zakończeniu ostatniego, ustalonego w ogłoszeniu etapu.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

Aukcja elektroniczna

W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem  Zamawiający przeprowadza aukcję elektroniczną w celu wyboru najkorzystniejszej oferty jeżeli przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu oraz jeżeli złożono co najmniej trzy oferty niepodlegające odrzuceniu. Aukcji elektronicznej nie stosuje się w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej.

Zamawiający zaprasza do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Sposób oceny ofert w toku aukcji obejmuje przeliczenie postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji elektronicznej. W toku aukcji, podobnie jak przy licytacji elektronicznej, wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej przy bezpośrednim połączeniu z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.

Przepisy odnośnie zamknięcia licytacji elektronicznej stosuje się odpowiednio do aukcji elektronicznej, a zatem Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną:

 • w terminie określonym w ogłoszeniu,
 • jeżeli w ustalonym w ogłoszeniu okresie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity)

Środki ochrony prawnej w ustawie prawo zamówień publicznych – odwołanie

Ustawa prawo zamówień publicznych przewiduje dwa rodzaje środków ochrony prawnej – odwołanie i skargę do sądu. W niniejszym artykule omówione zostaną przesłanki i tryb odwołania od czynności zamawiającego.

Zgodnie z art. 179 p.z.p. odwołanie przysługuje wykonawcy, uczestnikowi konkursu lub innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Kolejny przepis wyżej wymienionej ustawy określa przesłanki wniesienia odwołania wskazując na niezgodne z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjęte w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do których zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.

Wykładnia literalna przepisów art. 179 i art. 180 p.z.p. wskazuje, iż odwołanie możliwe jest w przypadku łącznego wypełnienia poniższych warunków:

 • doszło do naruszenia przepisów ustawy przez zamawiającego (czynność lub zaniechanie czynności),
 • odwołujący jest wykonawcą, uczestnikiem konkursu lub innym podmiotem jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia,
 • odwołujący poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów ustawy przez zamawiającego.

Przesłanki odwoławcze

Sytuacja odwołującego została przez ustawodawcę zróżnicowana w zależności od tego czy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., czy też jest równa lub wyższa od tych kwot.

W przypadku zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. odwołanie przysługuje od każdej niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.

W przypadku zamówień publicznych o wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

 • wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
 • opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 • wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 • odrzucenia oferty odwołującego.

W przypadku innych, niewymienionych powyżej czynności zamawiającego, wykonawca może jedynie w terminie przewidzianym do odwołania wskazać zamawiającemu jego uchybienia na podstawie art. 181 p.z.p. Jeżeli zamawiający uzna zasadność przekazanej informacji, powtórzy czynność lub dokona czynności zaniechanej.

Terminy na wniesienie odwołania

Odwołanie od czynności zamawiającego, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wnosi się w terminie:

 • 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę odwołania, jeżeli informacja została przesłana faksem lub drogą elektroniczną,
 • 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę odwołania, jeżeli została przesłana w inny sposób niż faksem lub drogą elektroniczną.

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie wnosi się w terminie:

 • 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę odwołania, jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną,
 • 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę odwołania, jeżeli została przesłana w inny sposób niż faksem lub drogą elektroniczną.

Odwołanie od treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie:

 • 10 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
 • 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Tryb wniesienia odwołania

Aby wnieść skutecznie odwołanie należy doręczyć je do Prezesa Izby Odwoławczej w odpowiednim terminie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej przy użyciu elektronicznego dziennika podawczego oraz uiścić wpis od odwołania.

Przed upływem terminu na wniesienie środka odwoławczego należy przesłać kopię odwołania zamawiającemu w taki sposób aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem terminu na wniesienie odwołania. Niedopełnienie tego obowiązku określonego w art. 180 ust. 5 p.z.p. skutkuje odrzuceniem odwołania przez Izbę na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 7.

Istotne jest, że przepis dotyczący wniesieniu odwołania nie stanowi, iż nadanie pisma w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Izby Odwoławczej. Dla dochowania terminu w tym zakresie nie jest zatem wystarczające wysłanie odwołania pocztą poleconą, a konieczne jest jego doręczenie najpóźniej w ostatnim dniu terminu do Prezesa Izby Odwoławczej.

Podstawa prawna:

Wysokość wpisu od odwołania

Na podstawie upoważnienia sformułowanego w art. 198 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych Prezes Rady Ministrów określił rozporządzeniem z dnia 15 marca 2012 roku wysokość i sposób pobierania wpisu od odwołania.

Wysokość wpisu uzależniona jest od dwóch czynników:

I. Dla zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wysokość wpisu wynosi:

 • 7.500 zł ? dla zamówień na dostawy lub usługi
 • 10.000 zł ? dla zamówień na roboty budowlane

II. Dla zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wysokość wpisu wynosi:

 • 15.000 zł ? dla zamówień na dostawy lub usługi
 • 20.000 zł ? dla zamówień na roboty budowlane

Zgodnie z §2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów odwołujący uiszcza wpis na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych. Na stronie internetowej Urzędu znajduje się informacja, iż wpis należy wpłacać na rachunek bankowy:

NBP 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000 (Urząd Zamówień Publicznych)

Wpis uznaje się za uiszczony, jeżeli nastąpi wpłata lub zostanie obciążony rachunek bankowy odwołującego na rzecz Urzędu (§3 rozporządzenia).

 Podstawa prawna:

Kwoty wartości zamówień publicznych określone na podstawie art. 11 ust. 8 pzp

W wielu miejscach ustawy prawo zamówień publicznych możemy spotkać się z odwołaniem do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Zamieszczona w tym przepisie delegacja ustawowa uprawnia Prezesa Rady Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Rozpoznanie tych kwot ma również duże znaczenie dla wykonawcy w postępowaniu odwoławczym w kontekście ustalenia właściwego  terminu na wniesienie odwołania, wysokość wpisu od odwołania czy też przesłanek odwoławczych.

Aktualne rozporządzenie w tym zakresie weszło w życie 1 stycznia 2012 roku i określa następujące progi wartości zamówień:

 • 130.000 euro – dla dostaw lub usług,
 •  5.000.000 euro – dla robót budowlanych,

dla zamówień udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

 • 200.000 euro – dla dostaw lub usług,
 • 5.000.000 euro – dla robót budowlanych,

dla zamówień udzielanych przez zamawiających innych niż określeni powyżej z wyjątkiem zamówień sektorowych oraz zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

 • 400.000 euro – dla dostaw lub usług,
 • 5.000.000 euro – dla robót budowlanych,

dla zamówień  sektorowych oraz zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Wartości zamówień publicznych wskazane w wyżej wymienionym rozporządzeniu należy przeliczać na walutę polską zgodnie z kursem 4,0196 określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych