Archiwa tagu: przetargi

Wysokość wpisu od odwołania

Na podstawie upoważnienia sformułowanego w art. 198 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych Prezes Rady Ministrów określił rozporządzeniem z dnia 15 marca 2012 roku wysokość i sposób pobierania wpisu od odwołania.

Wysokość wpisu uzależniona jest od dwóch czynników:

I. Dla zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wysokość wpisu wynosi:

 • 7.500 zł ? dla zamówień na dostawy lub usługi
 • 10.000 zł ? dla zamówień na roboty budowlane

II. Dla zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wysokość wpisu wynosi:

 • 15.000 zł ? dla zamówień na dostawy lub usługi
 • 20.000 zł ? dla zamówień na roboty budowlane

Zgodnie z §2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów odwołujący uiszcza wpis na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych. Na stronie internetowej Urzędu znajduje się informacja, iż wpis należy wpłacać na rachunek bankowy:

NBP 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000 (Urząd Zamówień Publicznych)

Wpis uznaje się za uiszczony, jeżeli nastąpi wpłata lub zostanie obciążony rachunek bankowy odwołującego na rzecz Urzędu (§3 rozporządzenia).

 Podstawa prawna:

Kwoty wartości zamówień publicznych określone na podstawie art. 11 ust. 8 pzp

W wielu miejscach ustawy prawo zamówień publicznych możemy spotkać się z odwołaniem do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Zamieszczona w tym przepisie delegacja ustawowa uprawnia Prezesa Rady Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Rozpoznanie tych kwot ma również duże znaczenie dla wykonawcy w postępowaniu odwoławczym w kontekście ustalenia właściwego  terminu na wniesienie odwołania, wysokość wpisu od odwołania czy też przesłanek odwoławczych.

Aktualne rozporządzenie w tym zakresie weszło w życie 1 stycznia 2012 roku i określa następujące progi wartości zamówień:

 • 130.000 euro – dla dostaw lub usług,
 •  5.000.000 euro – dla robót budowlanych,

dla zamówień udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

 • 200.000 euro – dla dostaw lub usług,
 • 5.000.000 euro – dla robót budowlanych,

dla zamówień udzielanych przez zamawiających innych niż określeni powyżej z wyjątkiem zamówień sektorowych oraz zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

 • 400.000 euro – dla dostaw lub usług,
 • 5.000.000 euro – dla robót budowlanych,

dla zamówień  sektorowych oraz zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Wartości zamówień publicznych wskazane w wyżej wymienionym rozporządzeniu należy przeliczać na walutę polską zgodnie z kursem 4,0196 określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych